Tour the Katy Prairie: Take a self-guided virtual tour of the prairie by exploring the Google Map below or take a guided tour of the Katy Prairie using the Prezi presentation below.

SELF-GUIDED TOUR OF THE KATY PRAIRIE

GUIDED VIRTUAL TOUR OF THE KATY PRAIRIE